Lugrugina

Ammay ta ummale-a hen hiyato way website. Wachacha hen an mafasa, an mafuya, ya an changrén way nigga hen hiyato way website mepanggép hen nenamenghan way ugali ancha gagangay hen iFarangao ad maliyam. Mafalin way medownload chanatto way maid fayadna. Yato way website wat mafalin agé mafasa ah English.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.